Viisad

2022/3/30

Viisa taotlemine

COVID-19 pandeemiaga seotud informatsioon 

Tähtis teade muudatustest riiki sisenemisel ja viisade ajutisest peatamisest seoses koroonaviirusega.

Riiki sisenemise piirangud seoses COVID-19 viiruse levikuga (uuendatud!)

Viisa taotlemisest välisriikide kodanikele piiriülese reisimise järkjärgulise taastamise meetmete raames (uuendatud!)

[Teade] Külastage rakendust Japan Web, mis võimaldab teil eelnevalt veebis sisestada riiki sisenemiseks vajalikku informatsiooni.

NB! Enne saatkonna külastamist palun leppige eelnevalt kokku külastuse aeg e-posti teel aadressil ryouji@ti.mofa.go.jp
 või helistades telefonil 6310 531. Saatkonda tulles palun kandke maski!
 

Viisa väljastamise tingimused ja viisa taotlemiseks esitatavad dokumendid 

NB! COVID-19 pandeemia tõttu on kehtestatud piirangud. Praegu kehtivate tingimuste kohta leiate infot ülaltoodud linkidelt.


11.03.2020 algas töötamisõigusega turismiviisade taotluste vastuvõtmine. Info on meie ingliskeelsel lehel, palun vaadake "Working Holiday Visa".

Lühiajaline viisa

1. Viisa Eesti kodanikele ja teiste Jaapaniga vastastikuse viisavabaduse lepingu sõlminud riikide kodanikele

Seisuga aprill 2010 on Jaapanil vastastikused viisavabaduse kokkulepped 61 riigi ja piirkonnaga.

Nende riikide ja piirkondade kodanikud, sh Eesti kodanikud, ei pea omama viisat reisimiseks Jaapanisse juhul, kui riigis viibitakse kuni 90 päeva ning reisi eesmärgiks on turism, äri, konverentsil osalemine, tuttavate/sugulaste külastamine jms.

Reisija peab Jaapanisse sisenemisel omama fikseeritud kuupäevaga, kinnitatud tagasisõidu piletit või piletit reisi jätkamiseks kolmandasse riiki ning dokumente, mis tõendaksid tema reisi eesmärki (hotellibroneeringud, info konverentsi kohta, andmed võõrustaja või küllakutse esitanud organisatsiooni kohta jne).

Lisaks sellele võidakse reisijalt paluda riigis viibimise perioodiks piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõestamist.

Viisat on vaja ainult juhul, kui välisriigi kodanik saab Jaapanis tulu, ning juhul, kui välisriigi kodaniku riigis viibimise aeg ületab vastavas viisavabaduse lepingus määratud perioodi.
 

2. Viisa välismaalase passi omanikele (määratlemata kodakondsusega isikutele), kellel on Eesti elamisluba

NB! Välismaalase passi omanikud (määratlemata kodakondsusega isikud) vajavad Jaapanisse reisimiseks viisat. Selleks, et viisat taotleda, peab olema Eesti elamisluba, mis kehtib veel vähemalt 3 kuud peale reisi lõppu.

Viisat saab taotleda ilma kutse ja garantiikirjata juhul, kui reisi eesmärgiks on turism. Kui reisi eesmärgiks on osalemine konverentsil, ärikohtumisel vms üritusel või sõprade-sugulaste külastamine, on vaja esitada kutse ja garantiikiri koos dokumentidega Jaapani-poolse kutsuja/ tagatiseandja kohta.
 

Viisa taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • pass
 • Eesti elamisluba (elamisloakaart antakse taotlejale tagasi pärast koopiate tegemist, esitada tuleb originaaldokument)
 • kaks 45 mm x 45 mm dokumendifotot, mitte vanemad kui 6 kuud
 • üks taotlusvorm (saadaval Jaapani Suursaatkonna konsulaarosakonnas ja veebilehel)
 • hotelli broneeringud
 • edasi-tagasi sõidupileti broneering
 • töökoha tõend (tõend tööandjalt selle kohta, et viisa taotleja töötab antud asutuses ning töösuhe jätkub ka pärast reisi Jaapanisse, inglise keeles)
 • pangakonto väljavõte (panga kinnitusega tõend)* Ärireisi puhul, mille kulud katab tööandja, võib pangakonto väljavõtte asemel esitada tööandja garantiikirja reisikulude katmise kohta. Ärireisi puhul on nõutav kutse ja reisikava Jaapani osapoolelt.
 • reisikava* (Kui reisitakse turismi eesmärgil, täidab viisa taotleja ise reisikava vormi, blanketid on saadaval Suursaatkonna konsulaarosakonnas. Muul põhjusel reisimise korral peab reisikava saatma Jaapani-poolne kutsuja.)

Jaapanist (kui reisitakse muul kui turismi eesmärgil):

 • garantiikiri (vajalik juhul, kui reisikulud katab Jaapani sponsor)
 • kutse
 • viisa taotlejate nimekiri (juhul kui kutsutuid on rohkem kui üks)
 • dokumendid kutse/garantiikirja esitaja kohta
 • reisikava

Lisaks ülaltooduile võidakse taotlejalt nõuda veel mõningaid täiendavaid dokumente, et selgitada reisi eesmärki.
Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust saatkonnaga või külastage Jaapani Välisministeeriumi veebilehte https://www.mofa.go.jp/files/000121327.pdf (inglise keeles).
 

3. Viisa Vene kodanikele, kes omavad Eesti elamisluba

NB! Vene kodanikud vajavad Jaapanisse reisimiseks viisat. Selleks, et viisat taotleda Jaapani Suursaatkonnas Eestis, peab olema Eesti elamisluba, mis kehtib veel vähemalt 3 kuud peale reisi lõppu.

Alates jaanuarist 2017 saab Vene kodanik viisat taotleda ilma kutse ja garantiikirjata juhul, kui reisi eesmärgiks on turism. Kui reisi eesmärgiks on osalemine konverentsil, ärikohtumisel vms üritusel või sõprade-sugulaste külastamine, on vaja esitada kutse ja garantiikiri koos dokumentidega Jaapani-poolse kutsuja/ tagatiseandja kohta.
 

Viisa taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • pass
 • Eesti elamisluba (elamisloakaart antakse taotlejale tagasi pärast koopiate tegemist, esitada tuleb originaaldokument)
 • kaks 45 mm x 45 mm dokumendifotot, mitte vanemad kui 6 kuud
 • kaks taotlusvormi (saadaval Jaapani Suursaatkonna konsulaarosakonnas ja veebilehel)
 • hotelli broneeringud
 • edasi-tagasi sõidupileti broneering
 • töökoha tõend (tõend tööandjalt selle kohta, et viisa taotleja töötab antud asutuses ning töösuhe jätkub ka pärast reisi Jaapanisse, inglise keeles)
 • pangakonto väljavõte (panga kinnitusega tõend)*  Ärireisi puhul, mille kulud katab tööandja, võib pangakonto väljavõtte asemel esitada tööandja garantiikirja reisikulude katmise kohta. Ärireisi puhul on nõutav kutse ja reisikava Jaapani osapoolelt.
 • reisikava* (Kui reisitakse turismi eesmärgil, täidab viisa taotleja ise reisikava vormi. Muul põhjusel reisimise korral peab reisikava saatma Jaapani-poolne kutsuja.)

Jaapanist (kui reisitakse muul kui turismi eesmärgil):

 • garantiikiri (vajalik juhul, kui reisikulud katab Jaapani sponsor)
 • kutse
 • viisa taotlejate nimekiri (juhul kui kutsutuid on rohkem kui üks)
 • dokumendid kutse/garantiikirja esitaja kohta
 • reisikava

Lisaks ülaltooduile võidakse taotlejalt nõuda veel mõningaid täiendavaid dokumente, et selgitada reisi eesmärki.
Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust saatkonnaga või külastage Jaapani Välisministeeriumi veebilehte https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/russia.html (inglise keeles).
 

Teiste riikide kodanike viisatingimuste kohta leiate samuti infot Jaapani Välisministeeriumi kodulehelt: https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
Eestis saab välisriigi kodanik Jaapani viisat taotleda juhul, kui tal on kehtiv Eesti elamisluba. Elamisluba peab kehtima veel vähemalt 3 kuud peale reisi lõppu.
 

Tööviisa ja pikaajaline viisa

Uus viisa pikaajaliseks turismireisiks Jaapanisse (5. august, 2015)

Sertifikaat Certificate of Eligibility
Jaapanisse tööle, õppima või elama asumiseks tuleb vormistada Certificate of Eligibility-nimeline dokument, mille väljastab Jaapani Justiitsministeerium kinnitusena, et välismaalane ja tema tegevus Jaapanis vastab riiki sisenemise tingimustele. Sertifikaadi saamiseks peaks viisa taotleja paluma Jaapani-poolsel kutsujal (tööandja, abikaasa, kool jne) võtta ühendust kohaliku immigratsioonibürooga ja taotleja nimel avaldus esitada. Avalduse saab esitada ainult Jaapani-poolne kutsuja.

Välisriigi kodanikule, kellele on väljastatud Certificate of Eligibility, on viisa taotlemine saatkonnas või konsulaadis lihtsam. Lisaks sellele hõlbustab sertifikaat piiriületuse protseduure, kuna tõendab välismaalase reisi eesmärgi vastavust riiki sisenemise kriteeriumitele.

Sertifikaat kehtib kolm kuud. Taotleja peab saama viisa ja saabuma Jaapanisse kolme kuu jooksul alates sertifikaadi väljastamise päevast.
 

Viisa taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • pass
 • 45 mm x 45 mm dokumendifoto(d), tehtud mitte varem kui 6 kuud enne reisi*
 • taotlusvorm(id) (saadaval Jaapani Suursaatkonna konsulaarosakonnas ja veebilehel)*
 • reisi eesmärki tõendavad dokumendid (tavaliselt piisab nimetatud sertifikaadist ning lisadokumente ei ole vaja)
* Vajaminevate fotode ja taotlusvormide arv sõltub taotleja kodakondsusest. Eesti kodanike puhul on vaja ühte taotlusvormi ja ühte fotot, ent osade riikide kodanike puhul on vaja kahte vormi ja kahte fotot. Täpsema informatsiooni saamiseks tutvuge palun Jaapani Välisministeeriumi veebilehega ( https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html) või võtke ühendust saatkonnaga.

Isegi juhul, kui eesmärgiks on pikaajaline viibimine Jaapanis, on põhimõtteliselt võimalik viisataotlus esitada ka otse saatkonda, ilma nimetatud sertifikaadita. Sellisel juhul peab aga arvestama asjaoluga, et esitada tuleb suur hulk täiendavaid dokumente ning protsess võtab aega mitmeid kuid, kuna kõik dokumendid tuleb läbivaatamiseks edasi saata Jaapani immigratsiooniametisse.
 

Taotlusvorm
Näidis
Reisikava 
 

Viisatasu

Välisriikide kodanikud peavad Jaapani viisa eest maksma viisatasu (seisuga 01.04.2020 on see 24.00 EUR ühekordse viisa eest). Vastavalt kahepoolsetele lepingutele on viisatasusid osade riikide kodanikele vähendatud või nendest loobutud, näiteks on Eesti ja Vene kodanike, samuti teiste endiste NSVL liiduvabariikide kodanike puhul viisatasudest loobutud. Välismaalase passi omanikele aga kehtib viisatasu.

Kontakt

Jaapani Suursaatkond Tallinnas, konsulaarosakond
TEL: (372) 6310 531
E-mail: info@ti.mofa.go.jp
Konsulaarosakond on avatud : 9:30-12:30 ning 13:30-16:30
 

JAAPANI VIISA INFOLIIN :  +372 (60) 26509 (24 h päevas, 7 päeva nädalas. Telefonile vastatakse inglise keeles.)

 

Muutused riiki sisenemise protseduurides (08/10/07)

Ennetava meetmena terrorirünnakute vältimiseks peavad alates 20. novembrist 2007 kõik riiki sisenevad välisriigi kodanikud andma piirikontrollis sõrmejäljed ja laskma teha näofoto.

Tutvu piiriületus protseduuridega

Otselink Jaapani Immigratsioonibüroo lehele

Kasulikke linke